Chọn kênh Chọn ngày Chương trình nổi bật
Kênh Thời gian Chương trình Chi tiết
Discovery World HD00:20THE WORLD FROM ABOVE
Discovery World HD00:45THE WORLD FROM ABOVE
Discovery World HD01:10RHYTHM AND BLOOMS
Discovery World HD01:35RHYTHM AND BLOOMS
Discovery World HD02:00RHYTHM AND BLOOMS
Discovery World HD02:25RHYTHM AND BLOOMS
Discovery World HD02:50RHYTHM AND BLOOMS
Discovery World HD03:15RHYTHM AND BLOOMS
Discovery World HD03:40DINOSAUR PLANET
Discovery World HD04:30DINOSAUR PLANET
Discovery World HD05:20MIXER
Discovery World HD06:00BALTIC COASTS
Discovery World HD06:50UNUSUAL CULTURES
Discovery World HD07:15UNUSUAL CULTURES
Discovery World HD07:40MONTY DON'S ITALIAN GARDEN
Discovery World HD08:30HOTELS
Discovery World HD09:20UNIQUE HOTELS AND RESTAURANTS
Discovery World HD10:10TREEHOUSE MASTERS
Discovery World HD11:00DINOSAUR PLANET
Discovery World HD11:50DINOSAUR PLANET
Discovery World HD12:40THE WORLD'S GREATEST BALLOON ADVENTURES
Discovery World HD13:30THE WORLD'S GREATEST BALLOON ADVENTURES
Discovery World HD14:20THE WORLD'S GREATEST BALLOON ADVENTURES
Discovery World HD15:10BREAKING POINT
Discovery World HD16:00MIGHTY SHIPS
Discovery World HD16:50UNIQUE HOTELS AND RESTAURANTS
Discovery World HD17:40TREEHOUSE MASTERS
Discovery World HD18:30I HAVE SEEN THE EARTH CHANGE
Discovery World HD19:20I HAVE SEEN THE EARTH CHANGE
Discovery World HD20:10PLANET EGYPT
Discovery World HD21:00PLANET EGYPT
Discovery World HD21:50MIXER
Discovery World HD22:15MIXER
Discovery World HD22:40DISAPPEARED
Discovery World HD23:30BREAKING POINT