App K+ logo
ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG

ĐIỀU KHOẢN THỎA THUẬN SỬ DỤNG này (“Thỏa Thuận” hay “EULA”) là thỏa thuận pháp lý giữa bạn, dù là cá nhân hay tổ chức đơn lẻ, và Công Ty TNHH Truyền Hình Số Vệ Tinh Việt Nam (“VSTV” hoặc “K+”) về việc sử dụng phần mềm ứng dụng K+ (“Phần Mềm”) bao gồm cung cấp dịch vụ truyền dữ liệu trực tuyến, cung cấp lựa chọn nội dung số như phim, chương trình truyền hình, sự kiện thể thao, phim tài liệu, video clip, trailer và nội dung nghe nhìn khác (gọi chung là “Nội Dung”).

BẠN NÊN ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. BẰNG VIỆC NHẤN NÚT “TÔI ĐỒNG Ý”, CÀI ĐẶT, SAO CHÉP HAY NÓI CÁCH KHÁC SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN THỪA NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý CHỊU SỰ RÀNG BUỘC CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

NẾU BẠN LÀ ĐẠI LÝ HOẶC NHÂN VIÊN CỦA MỘT TỔ CHỨC, BẠN CAM ĐOAN VÀ ĐẢM BẢO RẰNG (I) CÁ NHÂN CHẤP THUẬN THỎA THUẬN NÀY ĐƯỢC ỦY QUYỀN HỢP LỆ CHẤP THUẬN THỎA THUẬN NÀY THAY MẶT CHO TỔ CHỨC ĐÓ VÀ RÀNG BUỘC TỔ CHỨC ĐÓ, VÀ (II) TỔ CHỨC ĐÓ CÓ ĐẦY ĐỦ QUYỀN HẠN ĐỂ KÝ KẾT THỎA THUẬN NÀY VÀ THỰC HIỆN CÁC NGHĨA VỤ CỦA MÌNH THEO THỎA THUẬN NÀY.

1. Giấy Phép: Theo các điều khoản của Thỏa Thuận này, K+ cấp cho bạn quyền và giấy phép không độc quyền, không thể chuyển giao và không được chuyển nhượng để cài đặt, truy cập, tải về và sử dụng Phần Mềm cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại để xem Nội Dung do K+ cung cấp. Các quyền được cấp theo các điều khoản của EULA này bao gồm các phiên bản nâng cấp Phần Mềm thay thế và/hoặc bổ sung Phần Mềm gốc. K+ bảo lưu quyền toàn quyền quyết định, tùy từng thời điểm, thông báo hoặc không thông báo cho bạn, thay đổi và/hoặc thay thế các điều khoản của bản EULA này (gọi chung là, “Bản Sửa Đổi”). Bạn thừa nhận rằng thuật ngữ “Thỏa Thuận” hoặc “EULA” bao gồm cả các Bản Sửa Đổi.

2. Giới Hạn Giấy Phép: Các điều khoản nêu tại mục này cấu thành các điều kiện đối với các giấy phép được cấp theo Thỏa Thuận này, bạn không được:
 i. Cho thuê, bán, chuyển nhượng, xuất bản, phát tán, phân phối, trưng bày, thay đổi, cho vay, cấp lại hay nói cách khác cung cấp, một phần hay toàn bộ, Phần Mềm và Nội Dung cho bất kỳ bên thứ ba nào;
ii. Sao chép, thay đổi, biên dịch, điều chỉnh hoặc tạo ra bất kỳ sản phẩm phái sinh hay cải tiến nào của Phần Mềm hoặc Nội Dung;
iii. Chỉnh sửa (thậm chí là cải tiến hay cải thiện), đảo mã, giải nén, rã, giải mã, trích xuất dữ liệu từ hoặc chuyển mã nguồn bất kỳ Nội Dung và mã đối tượng Phần Mềm được cung cấp dưới bất kỳ hình thức nào;
iv. Sử dụng Nội Dung và Phần Mềm, hoặc cho phép sử dụng Nội Dung và Phần Mềm, cho bất kỳ mục đích thương mại nào, vì lợi nhuận, hoạt động kinh doanh hoặc dịch vụ, phục vụ lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc cho mục đích phát triển, cải tiến hoặc tiếp thị bất kỳ sản phẩm, chức năng hoặc hoạt động nào;
v. Tham gia sử dụng sai mục đích, sử dụng trái phép hoặc không phù hợp Phần Mềm và Nội Dung theo cách thức vi phạm các hạn chế được nêu tại thỏa thuận này;
vi. Có bất kỳ hành động nào vi phạm quyền sở hữu hoặc quyền sở hữu trí tuệ của K+ hoặc phần mềm của bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà cung cấp nội dung nào; và
vii. Gỡ bỏ bất kỳ thông báo sở hữu nào khỏi Phần Mềm, Nội Dung và bất kỳ tài liệu nào, dù là thông báo cho K+ hoặc một bên thứ ba.

3. Bảo Lưu Các Quyền: Phần Mềm bao gồm mọi nguyên liệu, nội dung được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả, quyền đối với nhãn hiệu và các quy định khác của luật sở hữu trí tuệ cũng như các điều ước quốc tế. K+ cấp cho bạn Phần Mềm này, không bán hoặc cho, chỉ để sử dụng theo các điều khoản của bản EULA này. Bạn không có quyền sở hữu trong hoặc đối với bất kỳ phần nào của Phần Mềm và Nội Dung và không được chỉnh sửa, sao chép hoặc sử dụng Phần Mềm và Nội Dung bằng bất kỳ cách thức nào khi chưa được ủy quyền rõ ràng bằng văn bản của K+. K+ bảo lưu và duy trì tất cả các quyền và lợi ích còn lại đối với Nội Dung, Phần Mềm và toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ trong đó hoặc liên quan không được cấp cho bạn trong bản EULA này.

4. Phần Mềm Bên Thứ Ba: Phần Mềm thuộc quyền sở hữu của K+, nhưng có thể bao gồm các chương trình phần mềm mà bên thứ ba cấp phép cho K+. Thuật ngữ “Phần Mềm” cũng bao gồm phần mềm của bên thứ ba trừ khi bản EULA này của Phần Mềm có quy định khác, và mọi điều khoản, điều kiện và hạn chế nêu tại bản EULA này đối với Phần Mềm sẽ áp dụng với phần mềm của bên thứ ba đó.

5. Nội Dung Bên Thứ Ba: Nội Dung cũng có thể bao gồm nội dung mà bên thứ ba cấp phép cho K+, và có thể thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba đó. Thuật ngữ “Nội Dung” cũng bao gồm nội dung của bên thứ ba. Nội Dung của bên thứ ba cũng tuân theo tất cả các điều khoản, điều kiện và hạn chế nêu tại bản EULA này đối với Nội Dung.

6. Sửa Đổi/Phát Triển/Cập Nhật: K+ bảo lưu quyền toàn quyền thay đổi Phần Mềm tùy từng thời điểm và tự động cung cấp cho bạn phiên bản hoặc bản phát hành Phần Mềm mới nhất, vào bất kỳ thời điểm nào, có thể bao gồm việc sửa lỗi, sửa đổi, cải tiến, nâng cấp, các sản phẩm phái sinh hoặc cập nhật đối với Phần Mềm (gọi chung là, “Bản Sửa Đổi”). Nếu bạn không tải Bản Sửa Đổi, bạn không thể sử dụng hoặc truy cập Phần Mềm. K+ có quyền, mà không cần thông báo, thay đổi hoặc tạm ngừng một số khía cạnh, thành phần, chức năng, hoạt động, khả năng, ứng dụng hoặc tính năng của Phần Mềm. Bạn thừa nhận rằng thuật ngữ “Phần Mềm” bao gồm các Bản Sửa Đổi đó và các Bản Sửa Đổi cũng tuân theo các điều khoản và điều kiện của bản EULA này.

7. Quyền riêng tư: Phần mềm này có thể cung cấp cho K+ các thông tin về cách thức bạn sử dụng Phần Mềm, bao gồm Nội Dung bạn xem, kết nối internet của bạn, thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập Phần Mềm (thiết bị, hệ điều hành, và kết nối Internet), một chuỗi nhận diện duy nhất hoặc thông tin về vị trí của bạn và tương tác của bạn với Phần Mềm. Mọi thông tin K+ có được thông qua hoặc liên quan đến bản EULA này nằm trong chính sách bảo mật của chúng tôi.
Bằng việc tải về, cài đặt hoặc sử dụng Phần Mềm, bạn đồng ý với mọi hành động của chúng tôi đối với thông tin của bạn phù hợp với chính sách bảo mật.

8. Chấm Dứt: Bản EULA này có hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi bạn hoặc K+. Bạn có quyền chấm dứt bản EULA này bằng việc ngừng việc sử dụng Phần Mềm và xóa Phần Mềm và bất kỳ bản sao Phần Mềm nào trên máy tính và thiết bị của bạn. Bản EULA này sẽ tự động chấm dứt không cần thông báo nếu bạn không tuân thủ Thỏa Thuận này. Nếu K+ phát hiện được bất kỳ hành vi vi phạm có thể có nào của bạn đối với bất kỳ quy định nào của Thỏa Thuận này, K+ bảo lưu quyền điều tra hành vi vi phạm đó. Nếu, sau khi điều tra, K+ thấy rằng hoạt động vi phạm đó đã xảy ra, K+ bảo lưu quyền đưa vấn đề đó ra, và phối hợp với, bất kỳ và tất cả các cơ quan thực thi luật pháp hiện hành.

9. Bảo Hành: Phần Mềm này được cung cấp “NGUYÊN TRẠNG”. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng phần mềm. K+ không cung cấp bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện rõ ràng nào.
Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, K+ sẽ loại trừ các khoản bảo hành mặc nhiên như mua bán hàng hóa, đảm bảo sự phù hợp đối với một mục đích cụ thể và không xâm phạm quyền.

10. Giới Hạn Thiệt Hại: Trong mọi trường hợp K+ sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên nào về các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc có tính hậu quả hoặc ngẫu nhiên phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng Phần Mềm, theo lý thuyết pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn mất lợi nhuận, gián đoạn kinh doanh, mất chương trình hoặc dữ liệu khác trên hệ thống xử lý thông tin của bạn hay nói cách khác, ngay cả khi K+ đã tư vấn rõ ràng về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

11. Luật Điều Chỉnh: Luật pháp Việt Nam điều chỉnh mọi vấn đề phát sinh từ Thỏa Thuận này.