Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay
CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CHUNG của HỢP ĐỒNG CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN TRÊN MẠNG INTERNET
(Áp dụng với khách hàng cá nhân không dùng bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình)
(Áp dụng từ ngày 21 tháng 11 năm 2017)

Sau khi cung cấp đầy đủ thông tin trong mục Bảng Thông Tin Khách Hàng và nhấp chuột vào nút “Đăng ký”, bằng việc thực hiện thanh toán Phí Thuê Bao, Khách Hàng đồng ý giao kết với Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV/K+) Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng Internet, bao gồm cả phần Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này với các nội dung như sau:

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA
 1. Hợp Đồng” có nghĩa là Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng Internet (không dùng bộ thu giải mã tín hiệu truyền hình) này giữa Khách Hàng và VSTV, bao gồm Bảng Thông Tin Khách Hàng và Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung;
 2. VSTV” hay “K+” có nghĩa là Công ty TNHH Truyền hình số vệ tinh Việt Nam;
 3. Khách Hàng” có nghĩa là cá nhân đăng ký sử dụng Dịch Vụ, có thông tin như được cung cấp tại Bảng Thông Tin Khách Hàng;
 4. Các Bên” có nghĩa là bao gồm Khách Hàng và VSTV;
 5. Bên” có nghĩa là Khách Hàng hoặc VSTV tùy theo tình huống cụ thể;
 6. Bảng Thông Tin Khách Hàng” có nghĩa là bảng thông tin do Khách Hàng cung cấp theo yêu cầu của VSTV để đăng ký sử dụng Dịch Vụ và có thể được sửa đổi tùy từng thời điểm;
 7. Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung” có nghĩa là bản Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này;
 8. Dịch Vụ” có nghĩa là dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng Internet mà VSTV cung cấp cho Khách Hàng theo Hợp Đồng thông qua việc cung cấp cho Khách Hàng xem các kênh truyền hình, chương trình truyền hình;
 9. Gói Thuê Bao” có nghĩa là gói Dịch Vụ mà Khách Hàng lựa chọn sử dụng và thanh toán;
 10. Phí Thuê Bao” có nghĩa là khoản phí mà Khách Hàng phải thanh toán cho VSTV để sử dụng Dịch Vụ, được xác định theo biểu giá do VSTV áp dụng tại thời điểm thanh toán và Thời Hạn của Gói Thuê Bao tương ứng;
 11. Tài Khoản Khách Hàng” có nghĩa là tài khoản do Khách Hàng đăng ký để sử dụng Dịch Vụ;
 12. Thời Hạn” có nghĩa là thời hạn tương ứng của Gói Thuê Bao mà Khách Hàng lựa chọn sử dụng và thanh toán;
 13. Ngày Kích Hoạt” có nghĩa là ngày Khách Hàng bắt đầu được cung cấp Dịch Vụ sau khi hoàn thành việc lựa chọn và thanh toán cho Gói Thuê Bao.
ĐIỀU 2: PHẠM VI HỢP ĐỒNG
 1. Theo Hợp Đồng, VSTV cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng trong Thời Hạn tương ứng với Gói Thuê Bao và Phí Dịch Vụ mà Khách Hàng đã thanh toán.
 2. VSTV đảm bảo chất lượng Dịch Vụ cung cấp cho Khách Hàng tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình.
 3. Dịch Vụ có thể được sử dụng trên máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của Khách Hàng có kết nối Internet bằng các trình duyệt/ứng dụng theo hướng dẫn của VSTV cho Khách Hàng tại từng thời điểm.
 4. Khách Hàng chỉ được sử dụng Dịch Vụ để xem các kênh, chương trình trong Gói Thuê Bao trên phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
ĐIỀU 3: THỜI HẠN, GIA HẠN, NÂNG CẤP GÓI THUÊ BAO
3.1 Thời Hạn của Gói Thuê Bao
       Thời Hạn của Gói Thuê Bao sẽ bắt đầu từ Ngày Kích Hoạt.
3.2 Hết Hạn Thuê Bao và Gia Hạn
            Khi kết thúc Thời Hạn, nếu Khách Hàng không gia hạn Gói Thuê Bao trước ngày hết hạn, Gói Thuê Bao sẽ tự động chấm dứt vào ngày hết hạn.
            Nếu Khách Hàng muốn gia hạn Gói Thuê Bao, Khách Hàng có thể chọn Gói Thuê Bao trong số các gói thuê bao của VSTV tại thời điểm gia hạn để gia hạn. Biểu giá áp dụng cho Gói Thuê Bao gia hạn là biểu giá được áp dụng tại thời điểm gia hạn. Các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng (ngoại trừ thông tin cụ thể về Gói Thuê Bao gia hạn, giá tiền và thời hạn của Thuê Bao gia hạn) sẽ được áp dụng cho thời gian gia hạn.
            Thời gian gia hạn sẽ bắt đầu từ (i) ngày hết hạn của thời hạn Gói Thuê Bao hiện tại nếu thời hạn của Gói Thuê Bao hiện tại chưa kết thúc; hoặc (ii) ngày gia hạn nếu Khách Hàng gia hạn Thuê Bao sau ngày hết hạn của Gói Thuê Bao hiện tại.
3.3 Nâng Cấp Gói Thuê Bao
Tùy thuộc việc Khách Hàng sẽ thanh toán các khoản chi phí phụ trội cho thời gian nâng cấp được tính trên cơ sở biểu giá được VSTV áp dụng tại thời điểm nâng cấp và theo chính sách nâng cấp áp dụng của VSTV, trong Thời Hạn hoặc bất kỳ thời gian gia hạn nào (nếu có), Khách Hàng có thể yêu cầu nâng cấp Gói Thuê Bao lên Gói Thuê Bao cao hơn của VSTV.

ĐIỀU 4: PHÍ THUÊ BAO
 1. Phí Thuê Bao theo biểu giá VSTV áp dụng tại thời điểm Khách Hàng thực hiện lựa chọn và thanh toán để sử dụng Gói Thuê Bao. Các mức Phí Thuê Bao hiện hành được cung cấp cho khách hàng và công bố trên website của VSTV.
 2. Khách Hàng đồng ý sử dụng Dịch Vụ của VSTV theo hình thức thuê bao trả trước, bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản đến tài khoản của VSTV hoặc bằng các hình thức khác (VSTV sẽ thông báo trước cho khách hàng) được VSTV áp dụng tại thời điểm thanh toán. Phí Thuê Bao sẽ không được hoàn trả trong trường hợp việc sử dụng Dịch Vụ bị dừng, chấm dứt do Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng.
ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁC BÊN
5.1       VSTV:
 1. Có trách nhiệm cung cấp Dịch Vụ cho Khách Hàng như được thỏa thuận trong Hợp Đồng;
 2. Có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cho Khách Hàng về Phí Thuê Bao và cách sử dụng Dịch Vụ do VSTV cung cấp theo Hợp Đồng;
 3. Có quyền kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc sử dụng Gói Thuê Bao phù hợp với quy định tại Hợp Đồng;
 4. Có quyền dừng cung cấp tín hiệu Dịch Vụ theo quy định của pháp luật và/hoặc nếu Khách Hàng vi phạm Hợp Đồng với điều kiện phải thông báo cho Khách Hàng chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày dừng cung cấp tín hiệu Dịch Vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng hoặc trường hợp Khách Hàng vi phạm nghĩa vụ nêu tại Điều 5.2(c), Điều 5.2(d) hoặc Điều 5.2(e), VSTV có thể dừng ngay việc cung cấp tín hiệu Dịch Vụ và thông báo với Khách Hàng.
 5. Có thể thay đổi các kênh chương trình, chương trình trong các trường hợp sau:; (i) có nội dung phương hại đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, thuần phong mỹ tục của Việt Nam; (ii) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; (iii) không mua được bản quyền do nhà cung cấp từ chối, (iv) kênh, chương trình truyền hình đó không còn tồn tại; hoặc (v) phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam;
 6. Không chịu trách nhiệm trong trường hợp (i) Khách Hàng không tuân thủ các quy tắc sử dụng thiết bị, trình duyệt/ứng dụng dẫn đến việc không sử dụng được Dịch Vụ hoặc việc sử dụng Dịch Vụ bị gián đoạn, hoặc (ii) thiết bị và/hoặc đường truyền Internet của Khách Hàng không có/không còn hoặc không đảm bảo chất lượng, độ tương thích theo khuyến cáo của VSTV làm ảnh hưởng đến chất lượng và việc sử dụng Dịch Vụ. Các quy tắc và khuyến cáo về việc sử dụng thiết bị, trình duyệt/ứng dụng được công bố trên website của VSTV;
 7. Đảm bảo an toàn, bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Dịch Vụ, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. Trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng thì VSTV có trách nhiệm thông báo rõ ràng, công khai trước khi thực hiện về mục đích hoạt động thu thập, sử dụng thông tin của Khách Hàng, sử dụng thông tin phù hợp với mục đích đã thông báo và được Khách Hàng đồng ý, bảo đảm an toàn, chính xác, đầy đủ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao thông tin của Khách Hàng, tự mình hoặc có biện pháp để Khách Hàng cập nhật, điều chỉnh thông tin khi phát hiện thấy thông tin đó không chính xác, và chỉ được chuyển giao thông tin của Khách Hàng cho bên thứ ba khi có sự đồng ý của Khách Hàng, trừ trường hợp pháp luật hoặc Hợp Đồng có quy định khác.
 8. Có thể, trực tiếp hoặc thông qua hệ thống phân phối và nhà cung cấp, sử dụng thông tin Khách Hàng cung cấp cho mục đích quản lý khách hàng;
 9. Mọi thay đổi của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung sẽ được Các Bên thực hiện sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. VSTV sẽ thông báo cho Khách Hàng về những thay đổi này bằng cách gửi email cho Khách Hàng và thông qua website của VSTV;
 10. Có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng theo quy trình giải quyết khiếu nại được công bố tại website của VSTV. VSTV sẽ nỗ lực giải quyết khiếu nại trong vòng bảy (7) ngày làm việc và trong mọi trường hợp không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
5.2     Khách Hàng:
 1. Được bảo đảm việc cung cấp Dịch Vụ theo quy định tại Hợp Đồng;
 2. Được giải thích, hướng dẫn về Phí Thuê Bao, cách sử dụng Dịch Vụ;
 3. Chỉ sử dụng Tài Khoản Khách Hàng để xem các kênh truyền hình, chương trình truyền hình trong Gói Thuê Bao trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 4. Tuyệt đối tuân thủ các quy tắc sử dụng trình duyệt/ứng dụng được phép để sử dụng Dịch Vụ. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo thiết bị và kết nối internet của mình phù hợp để sử dụng Dịch Vụ;
 5. Chỉ được sử dụng Dịch Vụ cho mục đích xem truyền hình cá nhân. Khách Hàng không được lấy, một phần hoặc toàn bộ, các thông tin và/hoặc bất kỳ yếu tố nào khác từ các kênh, chương trình có trong Gói Thuê Bao để phục vụ bất kỳ mục đích nào khác, như mục đích kinh doanh, tiếp phát đến các nơi công cộng, in, sao chép, phát hành, đăng tải trên internet, phát sóng lại hoặc phân phối lại dưới bất kỳ hình thức nào;
 6. Trừ trường hợp được thỏa thuận tại Hợp Đồng này hoặc khi Các Bên có thỏa thuận khác bằng văn bản, hoặc theo quy định bắt buộc của pháp luật, Hợp Đồng sẽ không bị chấm dứt trước thời hạn hoặc bất kỳ khoảng thời gian gia hạn nào của Hợp Đồng (nếu có).
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
​6.1 Bên vi phạm nghĩa vụ sẽ chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại và tổn thất thực tế phát sinh cho Bên kia theo quy định của pháp luật Việt Nam. Mỗi Bên sẽ được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp bất khả kháng như sau: thời tiết xấu, thiên tai, chiến tranh, hỏng hóc của vệ tinh, sự cố đường truyền tín hiệu và các sự kiện khách quan xảy ra ngoài tầm kiểm soát của Các Bên, không phải do lỗi của Các Bên, không thể lường trước được và không thể khắc phục được theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6.2 Mỗi Bên có quyền khiếu nại, khởi kiện Bên kia theo quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp Bên đó vi phạm nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng. Nếu Khách Hàng vi phạm quy định tại Điều 5.2(c), Điều 5.2(d) hoặc Điều 5.2(e) của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung, VSTV có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng.

6.3 Hợp Đồng được điều chỉnh theo pháp luật Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp, Các Bên sẽ nỗ lực thương lượng, hòa giải trên tinh thần thiện chí. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, một Bên có thể đưa vụ việc ra giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

6.4 Hợp Đồng có hiệu lực kể từ thời điểm Khách Hàng đồng ý giao kết Hợp Đồng bằng cách nhấp chuột vào nút “Đăng ký” trên màn hình hiển thị Bảng Thông Tin Khách Hàng. VSTV đảm bảo gửi một (01) bản Các Điều Khoản Và Điều Kiện Chung này cho Khách Hàng.

* * *