Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay


BẢN CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH
Số: 02/2017/VSTV-CBCL
 
CÔNG BỐ
  • Chất lượng dịch vụ: Dịch vụ truyền hình trực tiếp qua vệ tinh
  • Phương thức cung cấp dịch vụ: Trả tiền
  • Phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: QCVN79:2014/BTTTT
STT Tên chỉ tiêu Mức theo Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia

(số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia)
Mức công bố Ghi chú
1 QCVN79:2014/
BTTTT
Đối với DVB-S:
Dải tần số: theo các quy định về tần số
Hệ số uốn (α):  0.35
Phương thức điều chế số: QPSK
Tỷ lệ mã sửa sai FEC: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
 
Đối với DVB-S:
Dải tần số: theo các quy định về tần số
Hệ số uốn (α):  0.35
Phương thức điều chế số: QPSK
Tỷ lệ mã sửa sai FEC: 5/6
Đáp ứng
2 QCVN79:2014/
BTTTT
Đối với DVB-S2:
Dải tần số: theo các quy định về tần số
Kiểu mã hóa và điều chế: CCM
Hệ số uốn (α):  0.35 hoặc 0.25 hoặc 0.2
Phương thức điều chế số: QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK
Tỷ lệ mã sửa sai FEC:
QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
8PSK: 3/5, 2/3,3/4, 5/6, 8/9, 9/10
16APSK: 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
32APSK: 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
Khung FEC: 64800 bit
Đối với DVB-S2:
Dải tần số: theo các quy định về tần số
Kiểu mã hóa và điều chế: CCM
Hệ số uốn (α):  0.2
Phương thức điều chế số: 8PSK
Tỷ lệ mã sửa sai FEC: 3/4
Khung FEC: 64800 bit
Đáp ứng
3 QCVN79:2014/
BTTTT
Tỷ số Eb/No
Với DVB-S: Giá trị Eb/No (dB) tương ứng
với BER ≤2x10-4 trước giải mã
RS với QPSK FEC 5/6: 6.0
Với DVB-S2: Giá trị Eb/No (dB) tương ứng
với PER ≤10-7 trước giải mã
RS với 8PSK FEC 3/4: 4.4
Tỷ số Eb/No
Với DVB-S: Giá trị Eb/No (dB) tương ứng
với BER ≤2x10-4 trước giải mã
RS với QPSK FEC 5/6: ≥ 6.0
Với DVB-S2: Giá trị Eb/No (dB) tương ứng
với PER ≤10-7 trước giải mã
RS với 8PSK FEC 3/4: ≥ 4.4
Đáp ứng
4 QCVN79:2014/
BTTTT
Giá trị mức công suất tín hiệu (dBm) tại máy thu DVB-S hoặc DVB-S2:
Giá trị thấp nhất: -60
Giá trị cao nhất: -25
Giá trị mức công suất tín hiệu (dBm) tại máy thu DVB-S hoặc DVB-S2:
Nằm trong khoảng từ -60 đến -25
Đáp ứng

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017
TM. Công ty TNHH Truyền hình Số Vệ tinh Việt Nam
Phó Tổng giám đốc
(đã ký)
Jacques-Aymar de Roquefeuil